MegaCAD 2017 Info

… MegaCAD 2017 – skrót nowości   

Logo programu MegaCAD

MegaCAD 2017 został zmieniony w wielu miejscach, począwszy od dużych zmian skończywszy na wielu drobnych ulepszeniach.

Od praktyki dla praktyki. Deweloperzy Megatech rozwój opierają na codziennej praktyce w projektowaniu oraz głównie na zebranych uwagach Użytkowników. Tak więc zostało opracowanych wiele nowych funkcji, które są przydatne dla Ciebie w codziennej pracy. Tak więc ponad 100 usprawnień jest znakiem dalszego rozwoju MegaCAD.

Najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w nowej wersji są:

 • duże zmiany w wykazach materiałowych;
 • większa integracja z Windows Eksploratorem w zakresie wyświetlania plików;
 • zwiększenie wykorzystania procesorów wielordzeniowych;
 • możliwość pobierania typowych elementów ze stron internetowych;
 • nowe funkcje i zmiany istniejących w zakresie projektowania 2D oraz modelowania bryłowego i powierzchniowego 3D;
 • zmiany w funkcji Drag&Drop;
 • oraz wiele innych zmian (łącznie ponad 100 nowych funkcji, opcji i usprawnień).

 Poniżej znajdziecie Państwo spis najważniejszych nowości, jakie pojawiły się w wersji 2017 w stosunku do wersji 2016.


Opisy nowości – w stosunku do wersji 2016 – do pobrania:

– 2017 Lt, 2D OEM i 2D – plik zip z opisem   tekst alternatywny MegaCAD 2017
– 2017 3D – plik zip z opisem   tekst alternatywny


Najważniejsze nowości 2D i 3D

Parametryzowane siatki osi – wstawienie na rysunek jako pojedynczego obiektu siatki osi. Sitaki mogą być złożone z linii prostych jak i z łuków. Obiekt jest parametryzowany. Za pomocą funkcji Drag&Drop (lub z poziomu informacji o obiekcie) można w dowolny sposób zmieniać wstawioną siatkę.   2017-01-siatki
Informacja dopisana do rysunku oraz Data/Czas – wstawienie wybranych informacji dopisanych do rysunku do dowolnych tekstów z możliwością automatycznej aktualizacji. Funkcja umożliwia również wstawienie do tekstów daty i czasu. Przykładowo z informacji dopisanych do rysunku można wstawić autora, tytuł itp.. Wykorzystując opcje Daty/Czasu można wstawić np. datę ostatniego zapisu i inne.   2017-02-teksty

Linie funkcje specjalne – trzy nowe funkcje: linia kanalizacji, przyłącze oraz odnośnik ze współrzędnymi. Linię kanalizacji definiujemy wskazując miejsca położenia studzienek kanalizacyjnych.

Funkcje linia kanalizacji i przyłącze posiadają opcje wstawiania tekstu na odcinku kanalizacji, długości odcinka i innego oznaczenia.

Odnośnik składa się z dwóch współrzędnych (np. rzędna terenu i dna studni) na odnośniku oraz numeracji z dodatkowymi znakami w kółku.

  2017-03-linie

Informacje – wyniki informacji (długość, powierzchnia itp.) mogą być obliczane w innych jednostkach niż aktualnie są ustawione w siatce. Do dyspozycji mamy podstawowe jednostki in (cal), mm (milimetr), ft (stopa), cm (centymetr), yd (jard), m (metr). Użyć można również jednostek pośrednich jak dm (decymetr), hm (hektometr), l (litr), in3 (cal sześcienny), cyd (jard sześcienny) itp.. Dodatkowo można ustawić dokładność wyniku niezależnie dla każdego typu pomiaru.
W efekcie tworząc projekt z podstawową jednostką „cm” wyniki obliczeń powierzchni można uzyskać od razu w „m2” z dwoma miejscami po przecinku, natomiast wynik mierzenia odległości uzyskać w „ft” z jednym miejscem po przecinku itd.

  2017-04-info

Biblioteki ulubione – została dodana zakładka „Links”. Pozwala ona na definiowanie odwołania do stron internetowych oferujących możliwość pobierania typowych oznaczeń zarówno 2D jak i 3D. Pobrane pliki są przez MegaCADa rozpakowywane (zwykle pobieramy pliki „*.zip”) i umieszczane w odpowiednich katalogach. Automatycznie dostępne są w bibliotekach ulubionych w pobranych formatach (DXF, DWG, SAT i inne).

Dla każdego zdefiniowanego portalu tworzony jest nowy katalog oraz nowa zakładka. Uruchamiając z bibliotek ulubionych pobieranie z wybranego portalu pliki domyślnie będą pobierane i rozpakowywane w katalogu utworzonym dla danego portalu.

  2017-05-biblulub

Wykazy materiałowe – rozbudowane zostały o nowe elementy. Najważniejszymi są możliwość tworzenia wykazów struktury zespołów i powiązanych z nimi poszczególnych części oraz elementów, automatycznego wstawienia widoku (szkicu) elementu do wykazu, pobierania informacji geometrycznych (np. objętość czy masa) bezpośrednio z zespołu lub elementu i kilka innych.

Wstawione obiekty biblioteczne (lub zdefiniowane w obrębie rysunku) mogą składać się z innych elementów bibliotecznych, które mogą składać się z innych … itd. Wykazy pozwalają na wyświetlanie wielopoziomowej struktury wstawionych elementów. Struktura wynika ze struktury obiektów bibliotecznych.

Na bazie jednego szablonu można tworzyć różne formaty wykazów do wstawienia na rysunek i do eksportu do PDF lub do formatów XLS i CSV.

2017-08-wykaz3

  2017-06-wykaz1
2017-07-wykaz2

Edycja obiektów 3D – rozbudowana została o nowe elementy. Najważniejszymi jest możliwość wskazania dowolnej bryły i przejście do edycji obiektu składowego bryły lub wręcz do innego obiektu. Rozbudowane zostało menu podręczne myszy. Dodano opcje zaokrąglenia, fazowania oraz przeciągnięcia lub obrotu powierzchni bez konieczności wywoływania odpowiednich poleceń.

Dodatkowo można przesunąć mysz na wybraną powierzchnię bryły i przejść do edycji operacji w wyniku której powstała wybrana powierzchnia na obiekcie.

  edycja-3d-03
edycja-3d-04

Dokumentacja 2D – menu definiowania przekrojów na bazie widoku 2D (w połączonej z modelem dokumentacji 2D) dodana została opcja „ogranicz.przekrój” (zaznaczona na rys. obok). Służy ona do definiowania przekroju tak jak opcja „Przekrój części”, ale z ograniczoną na głębokość widocznością elementów oraz ograniczoną wysokością przekroju. Podczas definiowania przekroju kolejno wskazujemy:

 • linię przekroju;
 • stronę, z której patrzymy;
 • głębokość przekroju;
 • dwa punkty definiujące zakres wysokości, jaki ma być widoczny na przekroju.

Elementy znajdujące się poza linią przekroju oraz linią głębokości będą niewidoczne. Ponadto elementy znajdujące się poza zakresem wysokości również będą niewidoczne.

  dokumentacja-2d-01

Gwinty – w menu brył dodano dwie funkcje do gwintowania obiektów. Pierwsza służy do zdefiniowania gwintu w istniejącym otworze. Druga służy do zdefiniowania gwintu na istniejącym walcu/wałku.

Po wykonaniu operacji gwintowania automatycznie na dokumentacji 2D zaznaczone jest gwintowanie. Edycje gwintów (parametrów) można wykonać z historii modelu.

  gwinty-01

Rozpoznawanie otworów/Naprawa brył – w menu brył dodano funkcję do sprawdzenie geometrii obiektów 3D. Obiekt(y) są poddane analizie i w przypadku błędów (szczególnie po imporcie z innych formatów) mogą zostać poddane naprawie. Funkcja potrafi skleić powierzchnie w jeden obiekt i usunąć zbędne.

Dodatkowa funkcja oprócz naprawy obiektów ma wbudowane mechanizmy do rozpoznawania zaokrągleń, otworów oraz w niektórych przypadkach również gwintów.

  rozpoznawanie-01
Logo