MegaCAD 3D

Logo MegaCADa

… MegaCAD 3D

Wersje językowe programu: wersja polska wersja niemiecka wersja angielska

MegaCAD 3D – aktualnie 2022 3D – jest to wersja wzbogacona w stosunku do wersji 2D o zaawansowane modelowanie parametryczne 3D wraz z wizualizacją. Jest to idealny produkt dla projektantów i technologów, którzy wykonują skomplikowane trójwymiarowe projekty techniczne. W programie można wykonać każdy trójwymiarowy i dwuwymiarowy projekt o dowolnym stopniu skomplikowania. Program umożliwia, oprócz modelowania bryłowego, na modelowanie na powierzchniach oraz zawiera całą paletę poleceń do tworzenia modeli hybrydowych – bryłowo-powierzchniowych. Szeroka paleta poleceń oraz bibliotek, czynią z niego bardzo pożądane narzędzie do tworzenia dowolnie skomplikowanych modeli 3D. Wszystkie modele są automatycznie parametryzowane.

 

mc3d1

 

Historia tworzenia modelu umożliwia na łatwą edycję, parametryzację oraz tworzenie rozwiązań alternatywnych. Dynamicznie połączona dokumentacja 2D pozwala na oddzielne generowanie rysunków 2D każdego elementu wchodzącego w skład modelu. Zawiera cały pakiet funkcji do projektowania 2D znany z wersji 2D. W przypadku wprowadzania zmian w modelu jest ona automatycznie aktualizowana. Zawiera pakiet bibliotek PL z zakresu konstrukcji stalowych, połączeń oraz instalacji sanitarnych.

Dzięki zaimplementowaniu zaawansowanych rozwiązań jest bardzo dobrym narzędziem CAD dla projektantów z dowolnej branży. Jednocześnie wymiana danych przez wiele formatów 3D i 2D pozwala na współpracę z dowolnym innym projektantem.

 

MegaCAD 3D – może być podstawą dla wielu różnych aplikacji (m. in. patrz aplikacje: Unfold&SF oraz symulacja ruchu – Kinematyka).

 

MegaCAD 3D gwarantuje szybkość modelowania 3D, łatwy start w oraz doskonały stosunek ceny do jakości. W bardzo krótkim czasie można poznać program i sprawnie się nim posługiwać. Czas szkolenia łącznie z modelowaniem 3D wynosi ok. 25 godzin.

 

MegaCAD 3D – szeroka paleta funkcji do tworzenia brył i powierzchni pozwala na zaprojektowanie lub odwzorowanie dolnego kształtu. Wiele funkcji posiada dodatkowe parametry, dzięki którym można łatwiej (i co ważniejsze szybciej) osiągnąć pożądany kształt.

Program umożliwia modelowanie hybrydowe. Funkcje służące do arytmetyki brył mogą być wykorzystywane do obróbki powierzchni. Dalej pozwalają na arytmetykę (i nie tylko) brył i powierzchni, czyli stworzenie parametrycznego modelu hybrydowego.

 

 MegaCAD 3D – tworzenie krzywych 3D. W programie na wiele sposobów można wygenerować krzywe 3D oraz ich rzuty 2D na wskazane płaskie powierzchnie.

 

MegaCAD 3D – bogata paleta funkcji do edycji modeli trójwymiarowych. Są to funkcje od prostego fazowania czy zaokrąglania, poprzez rozciąganie czy docinanie, do tworzenia brył przejściowych pomiędzy dowolnymi kształtami. W każdej z tych funkcji program oferuje wiele dodatkowych opcji wpływających na kształt opracowywanego obiektu. Funkcje pozwalają operować na bardzo złożonych kształtach. Możliwe jest np. zaokrąglanie krzywych powstałych z przenikania się dwóch dowolnych obiektów 3D.

 

MegaCAD 3D – historia tworzenia modelu 3D. Funkcja (a właściwie grupa funkcji) pozwala na: prześledzenie tworzenia modelu, zmianę dowolnej bryły lub operacji. Program pozwala na zmianę dowolnego parametru geometrycznego lub logicznego, dotyczącego pojedynczej bryły lub ich grupy. Umożliwia tworzenie rozwiązań alternatywnych, dzięki czemu można na bazie jednego modelu opracować dowolne rozwiązania alternatywne. Kontekstowe menu pozwala na szybki dostęp do dowolnych parametrów obiektów lub operacji, ich wyszukiwanie, zmianę itp.. Zarządzanie obiektami i operacjami w historii pozwala na tworzenie rozwiązań alternatywnych.

 

MegaCAD 3D – historia tworzenia powiązań elementów 3D. W historii tworzenia modelu 3D oprócz brył, powierzchni i ich parametrów mamy możliwość definiowania powiązań pomiędzy obiektami 3D. Wykorzystać w definicji powiązań możemy np. zdefiniowane zmienne oraz warunki logiczne pomiędzy nimi. W efekcie otrzymamy obiekt 3D, w którym oprócz zmian w geometrii możemy definiować zmiany położenie poszczególnych brył względem siebie. Historia oprócz definicji umożliwia edycję powiązań. Przykładem może być stoli na którym stoi wazon. Zmiana wysokości nóg stołu powoduje przesunięcie blatu oraz stojącego na nim wazonu.

 

MegaCAD 3D – możliwość definiowania zmiennych. Funkcja pozwala na definiowanie zmiennych lub pobranie ich z arkusza kalkulacyjnego. Dzięki niej można w definiowaniu geometrii 3D wykorzystać zmienne. Program oferuje możliwość definiowania wielu rodzajów zmiennych, które służą do modelowania parametrycznego. Przykładowo ta sama zmienna może posłużyć do zdefiniowania wysokości walca jak i zdefiniowania odległości pomiędzy elementami 3D.

Zmiana wartości zmiennej (na liście lub w arkuszu) będzie skutkować zmianą wszędzie tam, gdzie ta zmienna występuje. Dalej możliwość tworzenia zależności (zarówno za pomocą wzorów jak i zależności logicznych) pomiędzy zmiennymi ogranicza ich ilość i ułatwia opracowanie parametryzowanego modelu. Zmiana zmiennej będzie, oprócz zmiany modelu, skutkować zmianami w dokumentacji 2D.

 

MegaCAD 3D – Drag&Drop w modelowaniu 3D. Funkcja Drag&Drop pozwala na szybkie zmiany modelu. Oprócz zmian położenia, kopiowania itp. pozwala na zmiany parametrów geometrycznych elementów 3D. W przypadku brył będą to m. in. wartości wymiarów, rozciąganie itp.. W przypadku powierzchni wyższych rzędów jest to dostęp do elementów 2D i 3D na bazie których powstała dany element. Wykonując operacje Drag&Drop mamy również (tak jak w historii modelu) dostęp do elementów, za pomocą których modelowaliśmy bryłę. Najprostszym przykładem jest dostęp do geometrii elementów odjętych.

 

MegaCAD 3D – wiele gotowych parametryzowanych obiektów. Najczęściej używane to są gotowe wiercenia, żebra oraz wałki. Każdy wstawiony element jest zdefiniowany wieloma parametrami. Dostęp do nich mamy zarówno podczas definiowania, jak i później podczas ewentualnej edycji (historia modelu 3D, Drag&Drop itp.). Elementy można wstawiać pojedynczo lub w parametryzowanych grupach (macierze lub grupa o dowolnym układzie w przestrzeni). W przypadku edycji dowolnego elementu z grupy zmianom ulegną wszystkie.

Umożliwia tworzenie hierarchii zespołów/części, ich edycję w obrębie jednego projektu lub globalnie z poziomu projektu. W wersjach 3D i 2D dysponujemy funkcjami do tworzenia różnego rodzaju zestawień np. ilościowych użytych elementów. Zestawienia mogą obejmować również strukturę zespoły/części/elementy.

 

MegaCAD 3D – dynamiczne powiązanie modelu 3D z dokumentacją płaską. Program umożliwia wygenerowanie dokumentacji 2D (rzuty, widoki i przekroje) w dowolnym momencie opracowywania modelu 3D. Rysunki 2D są dynamicznie aktualizowane -> wszelkie zmiany w modelu 3D skutkują zmianami w dokumentacji 2D. Dodatkowo do elementów 3D można dopisać wartości materiału z jakiego są wykonane. Automatycznie na przekrojach w dokumentacji 2D otrzymamy kontury zakreskowane.

 

MegaCAD 3D – wizualizacja modeli 3D. Program zawiera funkcje pozwalające na definiowanie oświetlenia, faktu, tekstur oraz innych parametrów materiałowych jak np. odbicia. Wykorzystanie technologii OpenGL pozwala stworzyć dowolną wizualizację opracowanego modelu 3D. Program zawiera bibliotekę bitmap szeregu podstawowych materiałów jak dachówka, mur ceglany, drewno itp.. Materiały można definiować na bazie dowolnych bitmap jakimi dysponujemy w komputerze. 

 Pozostałe możliwości jak w wersji 2D.

Informacje – otwarcie pliku *.pdf tekst alternatywny
Przejście do pobrania wersji testowej tekst alternatywny
Informacje o wersji 2D tekst alternatywny
Pobranie pliku PDF z informacja o wersji 2D tekst alternatywny

Najważniejsze funkcje MegaCADa
Podgląd plików za pomocą slajdów/Zoom +/+
Punkty konstrukcyjne (sposoby wskazywania) 30
Wybór elementów (sposoby) 25
Linie (w tym krzywe) / Izometria 68(5)/+
Punkty (konfiguracja, parametryzowane macierze) 10/+
Okręgi (parametryzowane macierze) 37/+
Łuki 33
Elipsy i ich wycinki 22
Kreskowanie (zamalowywanie) +(+)
Linie wymiarowe / konfiguracja 21/+
Teksty 26
Informacje o elemencie/dynamiczna zmiana +/+
Informacje matematyczne 30
Wczytywanie i zapis przy pomocy schowka +
Konfigurowanie grubości elementów +
Import/Export DXF 2D, DWG 2D +/+
Funkcje edycji dociąganie, wycinanie itp. 17
Funkcje edycji: rozciąganie, kopiowanie, obracanie, itp. 13
Fazowanie, zaokrąglanie +
Edycja Drag&Drop, Wymiarowanie Drag&Drop +/+
Autonumeracja, Wykazy ilościowe elementów i materiałów (arkusz/rysunek/PDF) +/+/+/+
Wczytywanie, zapis i obróbka formatów bitmapowych +/+/+
Definiowanie skrótów klawiaturowych +
Definiowanie zestawów atrybutów +/+60
Interpreter C/Programy zewnętrzne *.exe, *.dll +/+
Parametryzacja 2D +
Zaawansowane menu zarządzania warstwami i grupami +(35)
Modele bryłowe / parametryzacja 3D 31/+
Modele powierzchniowe / parametryzacja 3D 29/+
Arytmetyka i obróbka brył +
Powiązania pomiędzy bryłami +
Historia tworzenia modelu/edycja historii +
Import/Export IGES 3D, SAT, SAB, STL +
Edycja kształtu bryły – rozciąganie, przesuwanie otworów itp. +
Arytmetyka z zaokrąglaniem i fazowaniem krzywych przenikania +
Interaktywne połączenie modelu 3D z przekrojami i rzutami 2D +
Konstruowanie krzywych przenikania +
Tworzenie rozwiązań alternatywnych +
Arytmetyka powierzchni oraz brył i powierzchni +
Wizualizacja OpenGL/Materiały/Oświetlenie/Kamera +/+/+/+
Współpraca z Excell / Access +/+

 

mc3d2

mc3d3

mc3d4

mc3d5

mc3d10

mc3d6

mc3d7

mc3d9

mc3d9

mc3d9

mc3d200

mc3d8

mc3d220

 

Logo